بهترین استراتژی فارکس

معاملات فلزات گرانبها

معاملات فلزات گرانبها

‌قانون بانکداری
‌فصل اول - تأسیس بانک
‌ماده 1 - بانک مؤسسه‌ایست که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و
بر اساس مواد این قانون به عملیات بانکی اشتغال‌ورزد.
‌تبصره - حداقل 60% از سهام بانک باید با نام باشد.
‌ماده 2 - بانکها علاوه معاملات فلزات گرانبها بر قبول سپرده و افتتاح حساب جاری و اعطای اعتبار
می‌توانند طبق اساسنامه خود در حدود مقررات این قانون یک یا چند‌رشته از عملیات
ذیل را انجام دهند:
‌الف - معاملات مربوط به بروات و سفته.
ب - عملیات مربوط به سهام و اسناد و برگهای بهادار دیگر.
ج - نقل و انتقال وجوه در داخله.
‌د - معاملات ارزی.
ه - معاملات فلزات گرانبها (‌با رعایت قوانین مربوطه).
‌و - قبول امانات.
‌ز - اجاره صندوق امانات.
ح - تضمین و صدور ضمانت‌نامه.
ط - کمک به تأسیس مؤسسات کشاورزی - رهنی - صنعتی - بازرگانی - ساختمانی - معدنی -
حمل و نقل یا مشارکت در امور فوق.
ی - هر نوع معاملات مجاز دیگر که مغایر با عرف معاملات بانکی نبوده و هیأت نظارت
بر بانکها ممنوع نکرده باشد.
‌ماده 3 - ایجاد هر بانک منوط به کسب اجازه قبلی از هیأت نظارت بر بانکهاست.
‌ماده 4 - در مورد تأسیس بانکهای خارجی هیأت نظارت بر بانکها موظف است در صورتی که
با تأسیس آن موافق باشد مراتب را با ذکر دلایل به‌هیأت وزیران گزارش نماید تا دولت
از مجلسین کسب اجازه نماید میزان سرمایه بانک خارجی نیز با تصویب مجلسین خواهد
بود.
‌تبصره 1 - بانکهایی که در ایران تأسیس ولی بیش از 49% سهام آن متعلق به اتباع
بیگانه باشد از لحاظ این قانون بانک خارجی تلقی می‌شود. انتقال‌سهام بانکهای
ایرانی به اتباع خارجی تا میزان 49% منوط به موافقت هیأت نظارت بر بانکها می‌باشد.
‌تبصره 2 - ادارات ثبت مکلفند برای ثبت بانکهای داخلی موافقت هیأت نظارت بر بانکها
را مطالبه نمایند.
‌فصل دوم - سرمایه و اندوخته
‌ماده 5 - سرمایه بانک نقدی است و در موقع تأسیس و یا افزایش سرمایه در موقع انجام
تشریفات ثبتی باید در بانک ملی ایران سپرده شده باشد.
‌ماده 6 - حداقل سرمایه اولیه بانکهای داخلی یکصد میلیون ریال تعیین می‌شود و
لااقل 50 درصد آن باید نقداً پرداخت شده باشد.
‌ماده 7 - هر گاه مرکز اصلی بانک در خارج از ایران باشد و بخواهد در ایران شعبه
تشکیل دهد باید تمام مقررات راجع به تشکیل بانکهای خارجی در‌مورد آن اجراء شود.
‌ماده 8 - بانکهای خارجی که در ایران با رعایت مقررات این قانون تأسیس می‌شود باید
سرمایه خود را به صورت ارزهای مورد قبول بانک ملی ایران‌وارد کشور نموده و به بانک
ملی ایران به نرخی که مورد توافق طرفین باشد به فروش برسانند یا اگر بانک ملی
ایران مقتضی بداند با نرخ معینی به امانت‌بپذیرد و در هر مورد قرارداد مخصوصی بین
بانک ملی ایران و بانک خارجی منعقد خواهد شد.
‌ماده 9 - بانکها مکلفند که حداقل 15% سود ویژه سالیانه خود را به حساب اندوخته
احتیاطی منتقل نمایند تا آن که اندوخته مزبور معادل سرمایه‌پرداخت شده بانک بشود و
بعد از آن اختیاری است برداشت از اندوخته احتیاطی جز برای جبران زیان بانک مجاز
نخواهد بود.
‌فصل سوم - حدود عملیات بانکها
‌ماده 10 - عملیات ذیل برای بانکها ممنوع است:
‌الف - خرید و فروش کالا به منظور تجارت.
ب - خرید اموال غیر منقول زائد بر احتیاجات بانک مگر آن که برای وصول طلب از
مشتریان به تملک بانک درآمده باشد که در این صورت باید در‌ظرف دو سال به فروش
برساند مبلغی که بابت اموال غیر منقول مورد احتیاج بانک پرداخت می‌شود در هر حال
نباید از ثلث جمع سرمایه و‌اندوخته‌های قانونی تجاوز کند.
‌اموال غیر منقول مستهلک شده از این حساب مستثنی است.
‌تبصره - بانکهای ساختمانی و همچنین بانکهایی که موضوع عمل اصلی آنها انجام
معاملات غیر منقول است می‌توانند تا معادل سرمایه و‌اندوخته‌های قانونی به علاوه
بیست درصد سپرده‌های خود غیر منقول داشته باشد.
ج - خرید سهام و اسناد وام و برگهای بهادار از یک شرکت یا بنگاه و یا مشارکت در یک
شرکت به مبلغی بیش از ده درصد سرمایه و اندوخته‌های‌قانونی بانک.
‌تبصره - مجموع این قبیل معاملات نباید از سی درصد سرمایه و اندوخته احتیاطی بانک
تجاوز کند مگر این که این حد نصاب در اساسنامه بانک‌کمتر تعیین شده باشد.
‌د - خرید و فروش سهام خارجی و همچنین اوراق قرضه خارجی مگر با اجازه هیأت نظارت
بر بانکها.
ه - بازخرید سهام خود مگر به منظور تقلیل سرمایه با اجازه هیأت نظارت بر بانکها.
‌و - قبول سهام خود به عنوان وثیقه قبل از انقضای دو سال از تاریخ تأسیس بانک زائد
بر 25% مبلغ پرداخت شده سهام.
‌ز - صدور قبض صندوق عندالمطالبه که به جای پول وسیله مبادله قرار گیرد.
ح - تنزیل مجدد سفته‌های نزولی خود در نزد بانک یا به شخص دیگر به جز بانک ملی
ایران.
‌ماده 11 - بانکها موظفند همیشه معادل 40% از بدهیهای کوتاه‌مدت خود داراییهای
کوتاه‌مدت در اختیار داشته باشد.
‌سپرده‌های حساب مخصوص نزد بانک ملی ایران موضوع ماده 14 این قانون به منزله
دارایی کوتاه‌مدت محسوب خواهد بود.
‌ماده 12 - قبول سپرده‌های پس‌انداز منحصر به بانک ملی ایران است.
‌ماده 13 - بانکها باید در مقابل سپرده‌های اشخاص موجودیهای ذیل را در حساب جاری
مخصوص خود نزد بانک ملی ایران در تهران نگاهدارند و‌بانک ملی ایران مکلف است لااقل
یک درصد بهره به این سپرده‌ها بپردازد.
‌الف - بانکهای داخلی حداقل 15 درصد در مقابل سپرده‌های دیداری و پنج درصد
سپرده‌های مدت‌دار.
ب - مأخذ سپرده بانکهای خارجی نسبت به سپرده‌های نزد بانک ملی ایران ضمن صدور
اجازه تأسیس آن بانک تعیین خواهد گردید.
‌ماده 14 - داراییهای بانکها در داخله ایران هیچ گاه نباید از هشتاد درصد مجموع
بدهیهای آنها کمتر باشد.
‌ماده 15 - بانک ملی ایران می‌تواند براتها و سفته‌های بانکها را با نرخ رسمی خود
تنزیل مجدد بنماید.
‌ماده 16 - بانکها موظفند از سیاست اعتباری بانک ملی ایران و مقررات عمومی مربوطه
به معاملات بانکی پیروی نموده و تعلیماتی را که از طرف‌بانک ملی به وسیله هیأت
نظارت به آنها داده می‌شود به موقع اجرا گذارند.
‌فصل چهارم - هیأت نظارت بر بانکها
‌ماده 17 - برای نظارت در جریان اعتبارات کشور و بازرسی سازمان و عملیات بانکها به
منظور اجرای این قانون هیأتی به نام هیأت نظارت بر بانکها‌تشکیل می‌گردد.
‌ماده 18 - هیأت نظارت بر بانکها دارای پنج نفر عضو است بدین قرار:
1 - دادستان کل.
2 - معاون وزارت دارایی.
3 - مدیر کل بانک ملی ایران.
4 - رییس اتاق بازرگانی.
5 - یک نفر نماینده منتخب از طرف بانکهای غیر دولتی که به هیچ یک از آنها بستگی
نداشته و ذینفع نباشد.
‌ماده 19 - مدت عضویت نماینده بانکهای غیر دولتی سه سال.
‌تبصره - تا انتخاب مجدد هر یک از اعضاء هیأت نظارت عضو سابق در سمت خود باقی
خواهد ماند.
‌ماده 20 - هیأت نظارت بر بانکها دارای یک رییس و یک نایب رییس و یک دبیر خواهد
بود که از بین اعضاء خود برای یک سال انتخاب خواهد‌کرد. صورت‌جلسات به وسیله دبیر
تهیه و در دفتر مخصوص به ثبت و به امضای کلیه اعضاء حاضر در جلسه خواهد رسید.
‌ماده 21 - اعضاء هیأت نظارت بر بانکها باید قبل از شروع به کار سوگند یاد کنند که
اسرار بانکها و مشتریان آنان را به هیچ نحو از انحاء فاش نکنند.
‌ماده 22 - هیأت نظارت بر بانکها و دستگاه اداری آن دارای بودجه مستقلی است که از
طرف بانک ملی ایران و سایر بانکها بر طبق آیین‌نامه‌مخصوصی که از طرف هیأت نظارت
تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تأمین می‌گردد.
‌تبصره - اعضای هیأت نظارت بر بانکها به عنوان عضویت در هیأت نظارت مقرری ثابت
دریافت نخواهند کرد فقط برای حضور در هر جلسه مبلغی‌به عنوان حق حضور بر طبق
آیین‌نامه فوق اخذ خواهند نمود.
‌ماده 23 - تصمیم‌های هیأت نظارت بر بانکها به اکثریت سه نفر گرفته می‌شود برای
رسمی بودن جلسه حضور4 نفر ضروری است.
‌ماده 24 - دفتر هیأت نظارت بر بانکها در بانک ملی ایران دائر و به قدر کفایت
کارمند و حسابدار متخصص و وسایل لازم در اختیار خواهد داشت.
‌ماده 25 - وظایف و اختیارات هیأت نظارت بر بانکها به قرار ذیل است:
‌الف - مراقبت در اجراء این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن.
ب - تعیین نرخهای بهره و کارمزد معاملات بانکی در کشور.
ج - وضع مقررات اصولی نسبت به نگهداری حسابها و تنظیم ترازنامه‌های بانکها.
‌د - نظارت در امور بانکها و مراقبت کلی در جریان و طرز اداره بانکها از نظر حفظ
منافع عمومی و حقوقی مشتریان آنها.
ه - دادن اجازه تأسیس بانک جدید با سرمایه‌های داخلی.
‌و - دادن اجازه برای تقلیل سرمایه بانک یا انتشار اوراق وام.
‌ماده 26 - هر یک از بانکها موظفند برای اجرای مقررات این قانون اطلاعات لازمه را
در دسترس هیأت نظارت یا نمایندگان منتخب از طرف هیأت‌مزبور قرار دهند.
‌ماده 27 - هیأت نظارت بر بانکها می‌توانند حسابهای بانکها را مورد رسیدگی قرار
دهند برای رسیدگی به حسابها و عملیات بانک هیأت نظارت بر‌بانکها می‌توانند
حسابداران متخصص و یا اشخاص فنی صلاحیتدار دیگری را مأمور کند و پس از دریافت
گزارش کتبی و مدلل مأمور مذکور تصمیمات‌مقتضی در حدود اختیارات خود اتخاذ نماید.
‌تبصره - در کلیه موارد اقدامات هیأت نظارت بر بانکها و مأمورین آن باید با توجه
به وضع عمومی بازار و حفظ اسرار حرفه‌ای صورت گیرد.
‌ماده 28 معاملات فلزات گرانبها - بانکها می‌توانند از تصمیمات هیأت نظارت بر بانکها در موارد ذیل در ظرف
یک ماه از تاریخ ابلاغ به هیأت وزیران اعتراض به عمل آورند:
‌الف - رد تقاضای تأسیس بانک.
ب - تصمیم هیأت نظارت بر بانکها به تعطیل بانک یا شعبه نمایندگی آن.
ج - تصمیم هیأت نظارت بر بانکها به منع قسمتی از عملیات بانکی و معاملات.
‌اعتراض بانکها به تصمیم هیأت نظارت از طرف هیأت وزیران به هیأت نظارت ارجاع
می‌شود و هیأت مزبور دلایل خود را ظرف دو هفته گزارش‌می‌دهد رونوشت این گزارش برای
بانک معترض ارسال خواهد شد تا بانک مزبور در ظرف 10 روز پس از وصول جواب آن را
بدهد. سپس هیأت‌وزیران تصمیم لازم اتخاذ می‌نماید.
‌ماده 29 - بانکها با تصویب هیأت نظارت می‌توانند معاملات ارزی با رعایت کلیه
مقررات ارزی انجام دهند.
‌ماده 30 - جلسات هیأت نظارت بر بانکها لااقل ماهی یک بار تشکیل می‌گردد و دعوت به
وسیله مدیر کل بانک ملی ایران به عمل خواهد آمد‌چنانچه هر یک از اعضاء هیأت برای
امری ضروری تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای را لازم بدانند با ذکر دلیل مراتب را به مدیر
کل بانک اطلاع می‌دهند و‌نامبرده موظف است در ظرف یک هفته از اعضاء هیأت برای
تشکیل جلسه دعوت به عمل آورد.
‌ماده 31 - کلیه بانکهایی که قبل از تصویب این قانون تأسیس شده‌اند باید وضع خود
را در ظرف شش ماه از تاریخ تصویب با مقررات این قانون‌تطبیق دهند بانکهایی که
سرمایه موجود آنها از حداقل مقرر در ماده ششم این قانون کمتر است مکلفند سرمایه
خود را حداکثر در ظرف چهار سال در‌هشت قسط متساوی شش ماهه که سررسید قسط اول شش
ماه بعد از تاریخ تصویب قانون باشد به حد نصاب قانونی رسانند. در صورت تخلف
بانک‌مزبور به دستور هیأت نظارت برچیده خواهد شد و تصفیه آن طبق مقررات قانون
تجارت با نظارت هیأت تصفیه بانکها صورت خواهد گرفت.
‌فصل پنجم - مقررات متفرقه
‌ماده 32 - بانکهای خارجی که در تاریخ تصویب این قانون رسماً مشغول کار بانکداری
هستند می‌توانند به کار خود ادامه دهند مشروط بر این که در‌ظرف شش ماه از تاریخ
تصویب این قانون وضع خود را از نقطه نظر میزان سرمایه و میزان سپرده به بانک ملی
ایران با تصمیمی که هیأت نظارت بر‌بانکها نسبت به آنها خواهد گرفت تطبیق دهند و
الا مشمول مقررات ماده 4 این قانون خواهند بود.
‌ماده 33 - مدیران و صاحبان امضای مجاز بانکها حق ندارند وام یا اعتباری بیش از دو
برابر حقوق سالیانه خود از بانکی که در آن کار می‌کنند دریافت‌کنند.
‌ماده 34 - مدیران بانکها قبل از شروع به کار باید در حضور هیأت نظارت بر بانکها
سوگند یاد کنند که در کلیه اقدامات خود اولاً مصالح کشور ایران‌ملحوظ و ثانیاً مصالح
صاحبان سرمایه و مشتریان را محفوظ و بر طبق قوانین و مقررات رفتار خواهند کرد.
‌ماده 35 - تصفیه بانک ورشکسته با رعایت سایر مقررات قانونی با حضور نماینده هیأت
نظارت بر بانکها صورت خواهد گرفت.
‌ماده 36 - حسابداری بانک بر اساس حسابداری مترادف بر طبق اصول بانکی انجام و
نگهداری می‌شود. کلیه حسابهای فرعی و اسناد مربوطه طبق‌اصول معمول بانکها تنظیم و
عمل خواهد گردید.
‌ماده 37 - بانکها باید خلاصه حسابهای خود را لااقل هر شش ماه یک بار بر طبق اصول
حسابداری تنظیم و برای اطلاع عموم منتشر سازند و یک‌نسخه برای هیأت نظارت بر
بانکها و نسخه دیگر را به بانک ملی ایران بفرستند.
‌ماده 38 - ترازنامه هر سال باید حداکثر چهار ماه پس از انقضاء سال مالی بانک به
تصویب مجمع صاحبان سهام رسیده و نسخه‌ای از آن به هیأت‌نظارت بر بانکها تسلیم
گردد.
‌ماده 39 - بانکهای بیگانه که در ایران شعبه یا نمایندگی دارند باید ترازنامه
عملیات خود را در ایران جداگانه تنظیم و به ترتیب مذکور در فوق منتشر‌سازند.
‌ماده 40 - عده کارمندان خارجی بانکهای بیگانه در ایران اعم از مدیران و سایر
کارمندان نباید از پنج نفر تجاوز کنند و در صورتی که مجموع‌کارمندان بانک از 100
نفر متجاوز باشد عده کارمندان خارجی بانک نباید بیشتر از پنج درصد مجموع کارمندان
بانک در ایران باشند.
‌ماده 41 - در صورتی که داراییهای بانکهای داخلی و خارجی در خارج در موقع توقف یا
ورشکستگی کفایت پرداخت بدهیهای خارجی آن را‌ننمایند داراییهای آن در ایران باید
بدواً برای واریز بدهیهای بانک در ایران به کار روند.
‌ماده 42 - سود قابل تقسیمی که به سهام خارجی بانکها تعلق می‌گیرد به شرط آن که معاملات فلزات گرانبها در
برابر آنها به بانک مجاز ارز فروخته باشد تا میزان ده درصد‌سرمایه خارجی قابل
انتقال از کشور است و چنانچه از 10 درصد در سال تجاوز نماید مازاد بر آن را صاحب
سهم می‌تواند ریال دریافت نماید و به این‌صورت اندوخته در بانک نگاهداری تا چنانچه
در سالهای بعد قابل سود قابل تقسیم سهام کمتر از 10 درصد کسری تا 10 درصد مذکور از
محل اندوخته‌فوق انتقال دهد.
‌ماده 43 - برای مطالبات مشکوک‌الوصول باید اندوخته کافی از محل سود بانک تأمین
شود و چنانچه مطالبات مذکور غیر قابل وصول تشخیص‌شود از اندوخته مربوط باید مستهلک
شود.
‌ماده 44 - برای استهلاک اموال غیر منقول و اثاثیه و تعمیرات و سایر ملزومات
بانکهایی که طبق این قانون تشکیل می‌شوند و همچنین بانکهای‌موجود موظفند از تاریخ
تأسیس طبق قسمتی از ماده 44 قانون اساسنامه بانک ملی ایران مصوب 1317.5.22 به شرح
زیر:
"‌اموال غیر منقول باید به بهای خرید یا به بهایی که تمام شده محسوب شوند ولی قبلاً
باید مبلغی برای استهلاک آنها به طور سالیانه منظور گردیده و‌میزان سالیانه
استهلاک نیز کمتر از 10 درصد بهای اولیه اموال نباشد اثاثیه و تعمیرات و سایر
ملزومات باید تماماً استهلاک شود" عمل نمایند.
‌ماده 45 - سود ویژه بانکهای موجود و همچنین بانکهایی که بعداً تأسیس می‌شود تا
میزان شش درصد سرمایه پرداخته شده از مالیات معاف‌می‌باشند.
‌ماده 46 - بانکها موظفند در پایان هر سال در ظرف سی روز گزارشی برای اطلاع از وضع
مانده حسابهایی که مدت ده سال راکد مانده و مطالبه نشده‌و همچنین بدهیهایی که از
سررسید آنها ده سال گذشته و مطالبه نشده به هیأت نظارت بر بانکها بفرستند.
‌ماده 47 - هر گاه بانکی منحل شود مکلف است کلیه مانده‌ها و امانات مطالبه نشده
نظر را با ذکر اسامی صاحبان آنها به بانک ملی ایران واگذار نماید‌که در حساب
مخصوصی نگاهداری تا در صورت مراجعه صاحبان آنها مسترد شود.
‌ماده 48 - آیین‌نامه‌های لازم برای این قانون از طرف هیأت نظارت بر بانکها تهیه و
به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
‌چون به موجب قانون تمدید مدت قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه
از اختیارات لوایحی که ظرف مدت معینه در قانون تقدیم و به‌تصویب کمیسیونهای مشترک
برسد تا تصویب نهایی مجلسین قابل اجرا خواهد بود. بنا بر این لایحه قانونی راجع به
بانکداری که در تاریخ 34.4.5 به‌تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل
اجراء می‌باشد.
‌رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده

مقایسه معامله فیزیکی با معامله دیجیتال طلا

طلای فیزیکی در برابر طلای دیجیتال

قیمت پکس گلد و خرید آن نظر شما را هم جلب کرده است؟ در حالی در سال‌های اخیر گزینه‌های سرمایه‌گذاری جدیدی مانند کریپتو محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند، مقبولیت بازار فلزات گرانبها هم قابل چشم پوشی نیست. به طوری که در سال ۲۰۲۱ تقاضا برای طلا به بیش از ۴۰۰۰ تن متریک رسید و ارزش جهانی بازار کریپتو از مرز ۲ تریلیون دلار فراتر رفت. با این اوصاف اکنون بسیاری از سرمایه‌گذاران با این پرسش کلیدی روبرو می‌شوند «کدام گزینه بهتری است؛ ارز دیجیتال یا طلا؟»

پکس گلد (PAX Gold) راهی را برای یک سرمایه‌گذاری ترکیبی که شامل ارز دیجیتال با پشتوانه طلای فیزیکیست، پیدا کرده است. از این رو، این رمزارز حتی برای سرمایه‌گذاران سنتی هم جذاب است. در ادامه این مقاله به مقایسه معامله فیزیکی طلا با معامله دیجیتال این فلز گرانبها به همراه ماهیت قیمت پکس گلد می‌پردازیم.

پکس گلد چیست؟

پکسوس گلد

پکس گلد (PAXG) یک ارز دیجیتال با پشتوانه طلا فیزیکی است که توسط شرکت پکسوس (Paxos) در سپتامبر ۲۰۱۹ به عنوان یک توکن ERC-20 بر بستر بلاکچین اتریوم شروع به فعالیت کرد. بر اساس اطلاعیه شرکت پکسوس، به ازای صدور هر مقدار توکن PAXG، همان مقدار طلا هم در خزانه‌های شرکت برنیک (Brink) ذخیره می‌شود که خریداران این ارز دیجیتال به نوعی مالک آن هستند. هر توکن پکس گلد معادل یک اونس طلای تروا (حدودا ۳۱.۵ گرم) است و هدف اصلی آن گسترش و تسهیل معاملات طلا بین عموم مردم است.

همچنین پکس گلد از همان پروتکل اجماع و ویژگی‌های بلاکچین اتریوم از جمله دسترسی به قراردادهای هوشمند بهره می‌برد و هر تراکنش PAXG را از طریق ابزارهای تحلیلی شخص ثالث خود (به منظور جلوگیری از هرگونه کلاهبرداری و پولشویی) مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. همچنین حسابرسی ماهانه قراردادهای هوشمند در پکس گلد به طور منظم انجام می‌شود که موجب شناسایی اشکالات و آسیب‌پذیری‌های احتمالی توسط توسعه دهندگان می‌شود.

اهداف پروژه پکس گلد چیست؟

شمش طلا و پکس گلد

امروزه سرمایه‌گذاران زیادی برای حفظ ارزش دارایی خود از طلا به‌عنوان یک ذخیره ارزش استفاده می‌کنند. اما نگهداری و خرید فیزیکی این فلز گرانبها با معضلاتی هم روبرو است. (مانند محدودیت خرید و فروش و یا حمل و نقل نه چندان راحت آن). از این‌رو شرکت پکسوس برای رفع این معضل مهم، یک دارایی دیجیتال با پشتوانه طلا را معرفی کرده تا افراد با خرید آن به راحتی در معرض بازار طلا قرار گیرند. مهمترین اهداف پروژه پکس گلد عبارتند از:

  • قرار دادن سرمایه‌گذاران در معرض بازار طلا
  • خرید فروش بدون محدودیت طلا با استفاده از توکن پکس گلد
  • ادغام ویژگی امنیت و شفافیت بلاکچین با بازار معاملات طلا
  • یک ارز دیجیتال با پشتوانه طلای فیزیکی
  • تشویق سرمایه‌گذاران سنتی بازار طلا برای ورود به بازار بلاکچین و رمزارزها

مقایسه معامله فیزیکی طلا با معامله دیجیتال

مقایسه معامله طلا و پکس گلد

با وجود محبوبیت روزافزون رمزارزها، سرمایه‌گذاران سنتی به دلیل ماهیت بدون پشتوانه و بی‌ثبات این دارایی، از خرید و نگهداری آن منصرف می‌شوند. هرچند مقایسه طلا با ارزهای دیجیتال تا حدودی مبالغه‌آمیز است؛ اما اگر ارز دیجیتالی بتواند هم ارزش طلا را داشته باشد و هم ماهیت دیجیتالی خود را حفظ کند، احتمالا می‌تواند توجه دو طیف سرمایه‌گذار سنتی و جدید را به خود جلب کند. پکس گلد به دلیل بهره‌مندی از پشتوانه طلا، به روشی مشابه استیبل کوین ها طراحی شده است. اما به جای ارزهای فیات، با ارزش طلای فیزیکی معادل سازی شده است. در این قسمت به مقایسه معامله فیزیکی طلا با معامله دیجیتال آن (پکس گلد) می‌پردازیم

۱. سهولت سرمایه‌گذاری

یکی از ویژگی‌های اصلی بازار رمزارزها سهولت سرمایه‌گذاری و نقدشوندگی بالای آن است. هرچند طلا به عنوان برترین ذخیره ارزش دنیا شناخته می‌شود، اما بازار معاملات آن هفت روز هفته و ۲۴ ساعته فعال نیست. اما هر توکن پکس گلد که معادل یک انس طلا (۳۱.۵ گرم) است در صرافی های ارز دیجیتال بدون هیچ محدودیت زمانی قابل معامله است. بنابراین در اینجا، ویژگی نقدشوندگی و ترید ارز دیجیتال به کمک طلای فیزیکی آمده و خرید، فروش و نوسانگیری از آن را تسهیل کرده است.

۲. حمل و نقل

شمش 100 گرمی طلا

بدون شک یکی از معضلات خریداران طلای فیزیکی، حمل و نقل و نحوه نگهداری آن است. به طوری که با افزایش حجم طلای خریداری شده، این مساله بیشتر نمود پیدا می‎کند. اما پکس گلد این معضل را به کلی رفع کرده و هر سرمایه‎گذار بدون نگرانی در خصوص حجم طلای خریداری شده، مقدار نامحدودی پکس گلد را در کیف پول دیجیتال خود ذخیره و به راحتی قادر به حمل آن است.

۳. احتمال تقلب

مقایسه طلا و پکس گلد در تقلب

خرید طلای فیزیکی برای افراد کم تجربه با ریسک‌هایی همراه است. به عنوان مثال فروشنده ممکن است هنگام معامله طلا، عیار صحیح آن را به شما نگوید. یا در موقعیتی باشید که امکان بررسی صحت ادعای فروشنده را نداشته باشید. در این صورت چه کار می‌کنید؟ پکس گلد به ازای صدور هر توکن خود، همان مقدار طلا هم در خزانه‌های شرکت برینک ذخیره می‌کند و اعتبار آنها بر اساس استاندارد شمش طلای لندن سنجیده می‌شود. بنابراین معامله‌گران بدون هیچ نگرانی در خصوص بروز تقلب، می‌توانند این ارز دیجیتال را با خیالی آسوده خرید یا معامله کنند.

۴. تقسیم پذیری

مقایسه طلا و پکس گلد در تقسیم پذیری

طلای فیزیکی به دلیل ماهیت خود صرفاً قابلیت تقسیم به جزء، آنهم بر اساس استانداردهای از پیش تعیین شده را دارد. از این رو یک سرمایه‌گذار برای خرید طلا، نیازمند داشتن حداقل بودجه مشخصی است. در مقابل شما برای خرید پکس گلد می‌توانید از ۰.۰۱ پکس گلد تا مبالغ بالاتر (بدون محدودیت) را خریداری کنید.

۵. امنیت

بدون شک حفظ امنیت یک دارایی، دغدغه اصلی هر سرمایه‌گذار است. طلا به عنوان یک فلز گرانبها، در طول سال‌ها با خطراتی مواجه بوده است. از اقدامات کلاهبردارانه گرفته تا سرقت‌های مسلحانه، همگی باعث شده یک سرمایه‌گذار طلا قبل از خرید این دارایی، درخصوص حفظ امنیت آن تدابیر لازم را بیندیشد. اما با ظهور بلاکچین و ویژگی ناشناسی هویت افراد، این مساله تا حد زیادی برطرف شد. امروزه شما با خرید توکن پکس گلد، بدون نگرانی در خصوص افشای هویت خود می‌توانید این طلای دیجیتال را در کیف پول خود نگهداری کنید.

توجه داشته باشید که امنیت دارایی دیجیتال شما کاملا منوط بر حفظ امنیت کلید خصوصی کیف پول شماست. از دست رفتن کلید خصوصی به منزله از دست رفتن سرمایه شما است.

۶. کارمزد

ساختار کارمزد برای صدور و بازخرید توکن‌های پکس گلد بسیار رقابتی است. به طوری که در کیف پول پکسوس، کارمزد تراکنش‌های زنجیره‌ای اتریوم ۰.۲ درصد و هزینه ذخیره‌سازی آن صفر است. ولی مانند سایر توکن‌های ERC-20، هزینه‌های گس اتریوم برای تراکنش‌های زنجیره‌ای اعمال می‌شود. در مقابل کارمزد معامله طلای فیزیکی حدود ۷ درصد است که با کسر مالیات گاهی اوقات سود معاملات طلای فیزیکی به شدت کاهش می‌یابد.

آینده پکس گلد

آینده رمز ارز پکس گلد

یکی از عواملی که افراد در هنگام سرمایه‌گذاری و خرید ارز دیجیتال PAXG به آن توجه دارند، قیمت و آینده این ارز دیجیتال است. به دلیل اینکه ارزش پکس گلد به نوعی با طلا گره خورده، نوسانات بازار طلا نقش مهمی را در آینده این ارز ایفا می‌کند. از مهمترین عواملی که موجب نوسان بازار طلا می‌شوند و در آینده پکس گلد تاثیرگذارند می‌تون به جنگ روسیه و اوکراین، تقابل اقتصادی کشورها، میزان تقاضای مردم برای خرید طلا، شرایط عدم اطمینان اقتصادی، بحران کرونا و… اشاره کرد. بنابراین پیشبینی قیمت و آینده پکس گلد تا حدودی سخت است. کارشناسان با توجه به شرایط تورمی اقتصاد جهان روند رو به رشدی را برای بهای طلا و پکس گلد در سال‌های پیش رو متصورند.

پکس گلد را از صرافی والکس خریداری کنید

اکنون که با ویژگی‌های منحصر به فرد این توکن طلایی آشنا شدید، احتمالاً با این پرسش مواجه می‌شوید که بهترین راه خرید پکس گلد چیست؟ صرافی والکس به عنوان یک بازار معاملاتی پیشرو این امکان را به شما می‌دهد که به صورت ریالی ارز دیجیتال پکس گلد را معامله کنید. شما همچنین می‌توانید این رمزارز را در والکس همگام با بازارهای جهانی در سه پایه بازار ریال، تتر و بیت کوین با یکدیگر معامله کنید. همچنین در صورتی که قصد خرید و نگهداری بلند مدت ارز پکس گلد را دارید، می‌توانید با اطمینان کامل، آن را در کیف پول امن صرافی والکس ذخیره کنید.

عقب‌نشینی فلزات گران‌بها در معاملات دیروز

عقب-نشینی-فلزات-گران-بها-در-معاملات-دیروز

به گزارش الفباخبر ، بخشی از عقب‌نشینی قیمت‌ها در بازار روز گذشته به جلسه کمیته بازار آزاد فدرال معاملات فلزات گرانبها معاملات فلزات گرانبها رزرو نیز نسبت داده شده است. بخشی از فروش‌های استقراضی سوادگرانه نیز روز گذشته احتمالا با نگاه به اینکه جلسه فدرال رزرو منجر به نزولی شدن قیمت‌ها خواهد شد، بر بازار تاثیرگذار بوده است. بر این اساس روز گذشته طلای آتی دسامبر با ۶.۸۰ دلار کاهش به قیمت ۱۷۸۹.۱۰ معاملات فلزات گرانبها دلار در هر اونس و نقره آتی دسامبر در بازار کومکس نیویورک با ۰.۶۲۸ دلار کاهش به قیمت ۲۳.۴۴۵ دلار در هر اونس معامله شد.

بیشتر بخوانید:

معامله نقره در بورس کالا رقم می خورد
آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار
آینده صعودی در انتظار طلا و نقره ؟

هفته جاری به لحاظ داده‌های اقتصادی هفته‌ای شلوغ است که با جلسه کمیته بازار آزاد فدرال رزرو برجسته‌تر هم شده است. بیشتر ناظران فدرال رزرو بر این باورند که بانک مرکزی پس از این جلسه زمان کاهش خرید اوراق قرضه ماهانه خود را اعلام خواهد کرد. برخی بر این باورند که یک بیانیه کاهشی بر بازار فلزات گرانبها فشار فروش جدیدی وارد خواهد کرد. با این وجود عده‌ای دیگر از تحلیل‌گران به جنبه‌های تاریخی نرخ بهره بالاتر و افزایش تورم اشاره می‌کنند که به طور کلی شرایط صعودی برای دارایی‌های سخت از جمله فلزات گرانبها ایجاد می‌کند.

بازارهای جهانی سهام روز گذشته عمدتا روند نزولی داشتند. در ایالات متحده آمریکا هر سه شاخص اصلی به روند صعودی خود ادامه دادند تا جایی که شاخص داو جونز برای نخستین موفق به عبور از سد ۳۶ هزار واحدی شد. انتشار گزارش درآمد شرکت‌ها در هفته‌های گذشته تاثیر مثبت بر بازارهای سهام داشته است. گزارش اشتغال ماه اکتبر ایالات متحده روز جمعه منتشر خواهد شد. انتظار می‌رود لیست حقوق و دستمزد غیر کشاورزی این ماه در مقایسه با افزایش ۱۹۴ هزار نفری ماه سپتامبر، ۴۵۰ هزار نفر افزایش یابد.

در بازارهای کلیدی خارجی روز گذشته شاهد افزایش شاخص دلار آمریکا بودیم. قیمت نفت خام نیمکس کاهش یافت و هر بشکه در حدود ۸۴ دلار معامله ‌می‌شود. همچنین بازده اوراق قرضه ده ساله خزانه‌داری ایالات متحده به محدوده ۱.۵۵۳ درصدی رسید.

قیمت معاملات آتی نقره دسامبر روز گذشته به پایین‌ترین سطح دو هفته گذشته خود رسید در چنین شرایطی روند صعودی معاملات مزیت فنی کلی کوتاه مدت خود را از دست داده و روند صعودی چهار هفته‌ای در نمودارهای میله‌ای روزانه نفی شده است. هدف بعدی صعودی قیمت نقره دستیابی به سطح مقاومت ۲۵ دلار در هر اونس و هدف بعدی نزولی قیمت‌ها رسیدن به زیر سطح حمایتی ۲۲.۵۰ دلار در هر اونس است. سطح مقاومت نخست نقره ۲۴ دلار در هر اونس و سطح مقاومت دوم در بالاترین سطح قیمت معاملات هفته جاری یعنی ۲۴.۱۷۵ دلار در هر اونس مشاهده شده در حالی که سطح حمایتی نخست نقره بر روی پایین‌ترین سطح قیمت معاملات روز گذشته یعنی ۲۳.۴۳ دلار در هر اونس و سطح حمایتی دوم بر روی ۲۳ دلار در هر اونس قرار گرفته است.

با سرمایه‌گذاری در فلزات، ثروتمند شوید!

فلزات گرانبهای محبوب را معامله کنید و آینده‌ای بهتر و امن‌تری توأم با آزادی عمل و منفعت بیشتر برای خود رقم بزنید.

به دلیل لوریج، معاملات همواره با ریسک بالای از دست دادن پول همراه است.
بیانیه سلب مسئولیت ریسک را مطالعه کنید.

آینده خود را درخشان‌تر کنید. در فلزات اسپات مثل طلا، نقره و غیره سرمایه‌گذاری کنید.

معاملات خود را کم نکنید. با لوریج دینامیک ما، از آزادی عمل لازم برای انجام معاملات بزرگ‌تر بهره‌مند شوید.

به دارایی‌های خود تنوع بدهید و با سرمایه‌گذرای در فلزات اسپات، سبد سرمایه‌گذاری خود را بهبود ببخشید.

با فلزات اسپات، پناهگاه امنی برای خود نگه دارید

تلاش ما این است که بهترین سیستم پشتیبانی را برای شما فراهم آوریم و حامی موفقیتتان باشیم و هر آنچه لازم دارید در اختیارتان بگذاریم تا در زمره معامله‌گران برتر قرار بگیرید!

با سرمایه‌گذاری در فلزات اسپات، گامی به سوی موفقیت بردارید!

اسپرد فلزات

ابزار مالی حداقل اسپرد اسپرد معمول پوزیشن خرید پوزیشن فروش
EURUSD 1.21156 1.21156 0.1 0.1
AUDUSD 0.75348 0.75348 0.2 0.2
GBPUSD 1.32157 1.32157 0.6 0.6
USDJPY 104027 104027 0.2 0.2
USDCHF 0.89560 0.89560 0.3 0.3
GBPUSD 104027 1.32157 0.6 0.6
EURUSD 0.89560 104027 0.2 0.2

قیمت‌های زنده صرفاً برای نمونه است. لطفاً برای اطلاع از داده‌ها و قیمت‌های به‌روز، پلتفرم خود را بررسی کنید.

معامله فلزات اسپات
با Inveslo

شفافیت. اعتماد. آسودگی خاطر.

پشت هر معامله‌گر موفقی یک بروکر قابل اعتماد ایستاده است. با امنیت و شفافیت، برای خود اطمینان خاطر به دست آورید و محبوب‌ترین حامل‌های انرژی اسپات مثل نفت برنت، WTI و غیره را با اسپردهای بسیار رقابتی معامله کنید.

پشتیبانی شبانه‌روزی به چند زبان

در همه ساعات روز به دغدغه‌های شما رسیدگی خواهد شد.

لوریج بالاتر

کسری بودجه‌تان را جبران کنید و با لوریج بالاتر معاملات بزرگ‌تری انجام دهید.

علاقه مندی برای معامله فلزات گرانبها و نفت گاز در بورس کالای ایران

مدیرعامل اتحادیه الکترونیکی بین بورسی در افتتاحیه دومین نشست اتحادیه الکترونیکی بین بورسی به میزبانی بورس کالای ایران از تمایل این اتحادیه برای همکاری با بورس کالا در زمینه معاملات فلزات گرانبها، نفت و گاز، محصولات کشاورزی خبر داد.

علاقه مندی برای معامله فلزات گرانبها و نفت گاز در بورس کالای ایران

به گزارش «اقتصادنیوز»، گری گور وارداکیان در افتتاحیه دومین نشست اتحادیه الکترونیکی بین بورسی در خصوص انتخاب ایران به عنوان دومین محل برگزاری این نشست اظهار کرد: ایران از جایگاه یک همسایه و یک فعال بورسی با سابقه 24 ساله یکی از مهمترین انتخاب ها برای برگزاری این نشست بود.

وی در ادامه بیان کرد: پس از امضاء تفاهم نامه بورس کالا با بلاروس در سال 2012 میلادی با بورس کالای ایران آشنا شدیم و تصمیم گرفتیم تا برای آشنایی بیشتر دومین نشست را در این کشور برگزار کنیم.

رئیس اتحادیه الکترونیکی بین بورسی با اشاره به پتانسیل های بورس کالای ایران گفت: گردش مالی بورس کالای ایران 12 درصد تولید ناخالص داخلی ایران است و به همین دلیل می‌توان گفت این نهاد چرخش مالی مناسبی داشته و می‌توان از مزایای آن بهره جست.

وی در ادامه بیان کرد: هر کالایی که در این بورس معامله می‌شود مورد علاقه اعضای اتحادیه الکترونیکی بین بورسی است و این مهم سبب شده است تا IEU به دنبال همکاری در زمینه معاملات فلزات گرانبها، نفت و گاز و محصولات کشاورزی با بورس کالای ایران باشد.

وارداکیان در ادامه در خصوص سومین همایش این اتحادیه خاطرنشان کرد: در نظر داریم سومین همایش اتحادیه الکترونیکی بین بورسی را در مسکو برگزار کنیم و تا آن زمان معاملات اتحادیه به صورت آف لاین ارائه شود.

این مقام مسوول در صورت معاملات آف لاین اتحادیه توضیح داد: معاملات در سیستمهای اتحادیه شامل 15 نوع کالا هستند که مزیت این سیستم این است که خریدار و فروشنده امکان چانه زنی با یکدیگر را دارند و تلاش ما بر این است که این سیستم از آن لاین به آف لاین ارتقاء پیدا کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا