فارکس افغانستان

مدیریت ریسک چیست؟

علت اهمیت مدیریت ریسک چیست و عدم توجه به آن چه آسیبی میزند؟

در گذشته عدم توجه به حوزه مدیریک ریسک سبب ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بزرگ و آسیب دیدن جدی اقتصاد‌ها می‌شد تا اینکه کارشناسان با جستجوی راهکاری علمی برای این معضل رشته تخصصی مدیریت ریسک را بنیاد نهادند.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سعید صائمی استاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: در گذشته عدم توجه به حوزه مدیریک ریسک سبب ورشکستگی بسیاری از شرکت‌های بزرگ و آسیب دیدن جدی اقتصاد‌ها می‌شد تا اینکه کارشناسان با جستجوی راهکاری علمی برای این معضل رشته تخصصی مدیریت ریسک را بنیاد نهادند.

حسابرسان داخلی به صورت مستقیم با نظام مدیریت ریسک در ارتباط هستند. براساس تعریف «انجمن بین المللی حسابرسان داخلی»، فرآیند حسابرسی داخلی ماموریت ارزیابی کارایی و اثربخشی مدیریت ریسک را برعهده دارد. اثربخشی نظام مدیریت ریسک سازمان در تحقق اهداف آن نقش کلیدی بر عهده دارد. براین اساس حسابرسان داخلی باید در ارتقای اثربخشی این نظام دارای نقش‌های مشخصی باشند.


حسابرسان داخلی از سوی دیگر از خروجی‌های نظام مدیریت ریسک برای طرح ریزی و اجرای حسابرسی مبتنی بر ریسک بهره می‌گیرند. نظام مدیریت ریسک طی مراحل چندگانه‌ای به شناسایی و ارزیابی ریسک‌های سازمان می‌پردازد. ریسک‌های مذکور در شناسنامه ریسک ثبت و ضبط می‌شوند. حسابرسان از شناسنامه ریسک برای برنامه ریزی حسابرسی و تعیین حوزه‌های کلیدی دارای اولویت بیشتر استفاده می‌کنند.

نکته قابل توجه در این میان این است که نظام مدیریت ریسک سازمان از نظام حسابرسی داخلی جدا می‌باشد. براین اساس مسئولیت اجرای فرآیند‌های هریک از این نظام‌ها بر عهده نقش‌های مختلفی در سازمان است. مسئولیت اصلی مدیریت ریسک در سازمان بر عهده هیات مدیره سازمان است. در عمل هیات مدیره مسئولیت اجرایی مدیریت ریسک را به یک مدیریت یا کمیته‌ی مشخص در سازمان تفویض می‌کند، زیرا به دلیل وجود فرآیند‌های تخصصی و نیاز به بهره گیری از دانش و تخصص‌های ویژه، ضروری است تا کارکردی ویژه برای مدیریت ریسک در سازمان تعریف شود.

یکی از اهم اهداف هیات مدیره در هر سازمان هوشمندی، حصول اطمینان از عملکرد مطلوب نظام مدیریت ریسک است. اینجاست که پای حسابرسان داخلی به ماجرا باز می‌شود. حسابرسان داخلی با انجام فرآیند‌های اطمینان بخشی، اثربخشی نظام مدیریت ریسک را ارزیابی نموده و نتیجه را به هیات مدیره گزارش می‌دهند. از این رو حسابرسان داخلی باید در برنامه سالانه حسابرسی خود، ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک را طرح ریزی کنند.

با این تفاسیر، حسابرسان داخلی در تقابل با نظام مدیریت ریسک سازمان می‌توانند سه نقش کلی زیر را بر عهده گیرند:

وظایف کلیدی که حسابرسان داخلی در قبال نظام مدیریت ریسک سازمان باید انجام دهند:

۱. مرور و ارزیابی مدیریت ریسک‌های کلیدی سازمان
۲. ارزیابی گزارش ریسک‌های کلیدی سازمان
۳. ارزیابی فرآیند مدیریت ریسک
۴. اطمینان بخشی در خصوص فرآیند ارزیابی ریسک‌های سازمان
۵. اطمینان بخشی در خصوص فرآیند مدیریت ریسک

وظایفی که حسابرسان داخلی می‌توانند با رعایت احتیاط در آن‌ها مشارکت کنند:

۱. تسهیل شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها
۲. مشاوره به مدیریت در خصوص مدیریت ریسک
۳. هماهنگی فعالیت‌های نظام مدیریت ریسک
۴. گزارشگری یکپارچه در خصوص ریسک
۵. نگهداری و توسعه نظام مدیریت ریسک
۶. حمایت از نظام مدیریت ریسک
۷. توسعه استراتژی مدیریت ریسک برای تصویب توسط هیات مدیره

نقش‌هایی که حسابرسان داخلی نباید در آن‌ها مداخله کنند:

۱. تعیین اشتهای ریسک سازمان
۲. مدیریت ریسک سازمان
۳. اعمال فرآیند مدیریت ریسک
۴. اتخاذ تصمیم‌هایی در خصوص واکنش‌های مدیریت ریسک
۵. پیاده سازی واکنش‌های مدیریت ریسک از جانب مدیریت
۶. پاسخگویی در خصوص مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک Risk management شناسایی، ارزیابی و اولویت‌بندی مخاطرات سازمانی با هدف کمینه‌سازی یا حذف آنها است. ریسک به خطراتی گفته می‌شود که هماهنگی درونی یا عملکرد مالی و اقتصادی سازمان را تهدید می‌کند. مدیران از طریق مدیریت ریسک می‌کوشند تا این مخاطرات را کمینه کرده، مورد پایش و نظارات قرار دهند یا آن را کنترل و حذف کنند.

اگر این خطرات در ابتدای پیدایش مورد شناسایی و کنترل قرار نگیرند می‌توانند به یک بحران سازمانی تبدیل شوند. بنابراین لازم است ریسک ادراک‌شده از همان ابتدا مورد توجه و پیگیری قرار گیرد. در این صورت با کمترین هزینه مالی و غیرمالی می‌توان اثرات نامطلوب این خطرات حذف یا کنترل شود.

مدیریت ریسک یعنی استفاده از مهارت‌های افراد و یا گروهها به منظور حصول اطمینان از شناسایی تمام ریسک‌ها، اندازه‌گیری و اجرای آنها در پروژه. هرکسی که با مدیریت پروژه و یا فعالیت‌های میانی پروژه‌ها سروکار دارد، باید بداند که مدیریت ریسک چه کاری می‌تواند انجام دهد. تلقی افراد از ریسک، عمدتاً تاثیر منفی آن بر زمان‌بندی و هزینه پروژه است. بیشتر زمان‌ها، ریسک معرف اثر منفی بر پروژه تلقی می‌گردد. در صورتی که ریسک می‌تواند دریچه‌ای بر فرصت‌ها، توسعه، بهبود و یا تفکر جدید نیز باشد. در این مقاله مراحل و شیوه‌های مدیریت ریسک تشریح شده است.

مراحل مدیریت ریسک

مراحل فرایند تصمیم‌گیری در مدیریت ریسک شامل مراحل زیر است:

شناسائی ریسک

مدیر ریسک باید تک تک ریسک‌ها و اجزاء ریسک‌ها را از نزدیک بشناسد. مدیر باید بداند که ممکن است در طول فعالیت روزمره سازمان با توجه به عوامل مختلف نظیر عوامل محیطی ریسک پیچیده تر یا ساده تر شود. این بر لزوم همگامی با تغییرات ریسک دلالت دارد. معمولاَ شناسائی خطر از دو طریق بازدید فیزیکی و تهیه پرسشنامه مدیریت ریسک انجام می‌شود. به این نکته باید به دقت توجه داشت که در شناسائی ریسک میزان جدی بودن ریسک بر دارائی‌ها و افراد سازمان بررسی می‌شود. ریسک‌ها تجزیه می‌شوند و عوامل واجزاء آن شناخته می‌شوند و تاثیر آنها بر وقوع حوادث بررسی می‌شود.

ارزیابی و اندازه‌گیری ریسک

چون مدیران ریسک در شرایط عدم اطمینان تصمیم‌گیری می‌نمایند، ارزیابی عملکرد آنها در کوتاه‌مدت نه درست و نه قابل اجرا می‌باشد. چون ممکن است در کوتاه‌مدت نتیجه مطلوب را نداشته باشد اما در دراز مدت بهترین تصمیم باشد یا بالعکس. بطور مثال اگر فرد ریسک بروز خسارت ناشی از رانندگی با خودرو خود را اگر به شرکت بیمه واگذار نکند ممکن است در سال اول خسارتی نبیند. این پس انداز تصمیم‌گیری درستی تلقی شود اما ممکن است در سالهای بعد یک حادثه وخسارت سنگین پیش روی داشته باشد.

گام‌های مدیریت ریسک

گام‌های فرایند مدیریت ریسک

روش‌های اداره ریسک

وقتی که ریسک‌ها شناسایی و ارزیابی شدند، روش‌های اداره ریسک در یک یا چند طبقه از چهار طبقه اصلی قرار می‌گیرند:

 • انتقال
 • اجتناب
 • کاهش (یا تسکین)
 • پذیرش (یا نگهداری)

اجتناب از ریسک: استراتژی اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک می‌شود. استراتژی اجتناب به‌نظر می‌رسد راه حلی برای تمامی ریسک‌هاست، ولی اجتناب از ریسک همچنین به معنی زیاندهی در مورد سودآوریهای بالقوه‌ای است که امکان دارد به‌واسطه پذیرش آن ریسک حاصل شود. داخل نشدن به یک بازار به منظور اجتناب از ریسک، همچنین احتمال کسب سودآوری را ضایع می‌کند.

کاهش ریسک: استراتژی کاهش، یعنی به‌کارگیری شیوه هایی که باعث کاهش شدت زیان می‌شود. این شیوه ممکن است باعث زیانهای بیشتری بواسطه خسارات ناشی از آب شود و در نتیجه امکان دارد که مناسب نباشد. سیستم هالوژنی جلوگیری کننده از آتش ممکن است آن ریسک را کاهش دهد، ولی هزینه آن امکان دارد، به‌عنوان یک عامل بازدارنده از انتخاب آن استراتژی جلوگیری کند.

پذیرش ریسک: استراتژی پذیرش، یعنی قبول زیان وقتی که آن رخ می‌دهد. در واقع خود-تضمینی یا تضمین شخصی در این طبقه جای می‌گیرد. پذیرش ریسک یک استراتژی قابل قبول برای ریسک‌های کوچک است که هزینه حفاظت در مقابل ریسک ممکن است از نظر زمانی بیشتر از کلیه زیانهای حاصله باشد.

انتقال ریسک: استراتژی انتقال، یعنی موجب شدن اینکه بخش دیگری ریسک را قبول کند، معمولاً بوسیله بستن قرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی. بیمه کردن، یک نوع از استراتژی‌های انتقال ریسک با استفاده از بستن قرار داد است. در موارد دیگر این امر بواسطه قراردادهای کلامی انجام می‌گیرد که ریسک را به بخشهای دیگر بدون پرداختی بابت حق بیمه، انتقال می‌دهد.

دانلود پاورپوینت مدیریت ریسک

پاورپوینت مدیریت ریسک شامل ۵۵ اسلاید قابل ویرایش به زبان فارسی

خلاصه و جمع‌بندی

استراتژی‌های متعددی برای مدیریت ریسک وجود دارد. استفاده مطلوب از این استراتژی‌ها شاید امکان پذیر نباشد. بعضی از آنها ممکن است مستلزم بده بستان‌هایی باشد که برای فرد یا سازمانی که در زمینه مدیریت ریسک تصمیم‌گیری می‌کند، قابل قبول نباشد. مدیریت ریسک نه‌تنها در ابتدای پروژه، که باید در سراسر طول عمر پروژه انجام شود. به‌عنوان مثال اگر مدت زمانی که برای انجام یک پروژه برآورد شده سه ماه است.

ارزیابی ریسک حداقل باید در پایان ماه اول و پایان ماه دوم صورت گیرد. در هر مرحله از عمر پروژه باید ریسک‌های جدید را پس از شناسایی و تعیین کیفیت، ارزیابی و مدیریت کرد. سیستم‌های مدیریت ریسک علاوه بر شناسایی ریسک‌ها و تعیین کیفیت‌شان، می‌توانند تأثیراتی را که بر پروژه می‌گذارند نیز پیش‌بینی کنند. موفقیت شرکت‌های تجاری بسیار وابسته به مدیریت ریسک‌های پروژه است. به موازات پیچیده تر شدن محیط تجاری و عملیاتی سازمان‌ها و حضور دست اندرکاران با دیدگاه‌ها و زمینه‌های حرفه‌ای مختلف، کاربرد مدیریت ریسک پروژه‌ها اهمیتی حیاتی تر پیدا کرده است.

سازمان‌ها برای توسعه پروژه‌های خود طی سالیان متمادی، سرمایه گذاری کلانی می‌کنند. بنابراین نیاز به مدیریت ریسک امری ضروری می‌باشد. مدیریت ریسک یکی از ارکان مدیریت محسوب می‌شود. هدف از آن شناسایی، ارزیابی و پیش دستی مدیریت ریسک چیست؟ بر رویدادهای تصادفی می‌باشد. این امر می‌تواند اثرات مثبت و یا منفی بر اهداف سازمان داشته باشد. از این رو بدون توجه به مدیریت ریسک، اهداف و دستاورد‌های سازمان می‌تواند دستخوش مخاطرات جدی شود.

تیم مدیریت، مشاوره، برندسازی و فروش سیدی

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است.-02

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است. داشتن اعتماد به نفس بالای مدیریت به مدیریت ریسک در سازمان کمک شایانی می‌کند.

حتی با نادیده گرفتن صنعت، این که چگونه می‌توان خطرات را به سرعت و به شیوه ای موثر شناسایی و مدیریت کرد، تعیین می‌کند که چگونه سازمان‌ها و موسسات بازیابی و بازسازی می‌شوند. این موضوع مستلزم بازنگری در اراهبردهای مدیریت ریسک است. با عنایت به افزایش تمرکز سازمان‌ها بر شناسایی، کاهش و نظارت بر ریسک‌ها در پاسخ به محیط خطر ناپایدار، ممکن است سوالاتی پیش بیاید. این سوالات در رابطه با این که چه کسی مسئول تدوین استراتژی مدیریت ریسک است و استراتژی های مختلف مدیریت ریسک چیست؟ در این مقاله همه چیزهایی که باید در رابطه با مدیریت ریسک بدانید ذکر می‌شود.

استراتژی مدیریت ریسک چیست؟

استراتژی مدیریت ریسک یک رویکرد کاملا نظامند برای رسیدگی به خطرات است. این راهبرد می‌تواند در شرکت‌ها با هر اندازه و در هر صنعتی استفاده گردد. مدیریت ریسک بهتر است نه به عنوان یک سری مراحل، بلکه به عنوان یک فرایند چرخه ای شناخته شود. در این استراتژی خطرات جدید و مداوم به گونه ای مداوم شناسایی، ارزیابی، مدیریت و نظارت می‌شوند.

شناسایی ریسک‌های موجود

شناسایی و بررسی ریسک می‌تواند ناشی از لغزش منفعلانه در برابر آسیب پذیری‌ها یا از طریق ابزارهای پیاده شده و فرآیندهای کنترلی باشد. در صورت وجود، خطرات احتمالی شناسایی می‌شود، پرچم قرمز به نشانه وجود مشکل و خطر را بالا می برد. فعال بودن بیشتر از واکنش پذیری همیشه بهترین روش برای کاهش نقاط خطر است.

ارزیابی و برآورد خطرات احتمالی

پس از مسجل شدن خطرات احتمالی، هر ریسک باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا احتمال نگرانی، میزان شدت و تاثیر احتمالی آن تعیین گردد. این موضوع به گروه‌های حسابرسی کمک می‌کند تا هر ریسک را بر اساس استراتژی مدیریت ریسک در اولویت بندی قرار دهند. این که آیا تیم حسابرسی شما در حال انجام ارزیابی خطر است؟ ارزیابی‌های شما باید سیستماتیک، مستند و بسته به کسب و کار شما، حداقل به صورت سالانه مورد بررسی قرار گیرد. بسته به اندازه و پیچیدگی هر کسب و کار، میزان ارزیابی ریسک غالبا متفاوت است.

پاسخ به خطرات و نظارت بر آن

پس از ارزیابی کردن ریسک‌های موجود، مقوله بعدی این روند شامل توسعه و اجرای راه کارها و کنترل‌ها می‌شود. این موضوع برای سازمان این امکان را فراهم می‌کند تا خطرات را ببه شیوه ای اثربخش با هر ریسک به موقع مقابله کند. در ادامه مبحث نظارت بر ریسک فرآیند مداوم استراتژی مدیریت ریسک از طریق ردیابی اجرای مدیریت ریسک و ادامه شناسایی و مدیریت ریسک‌های جدید است. در صورتی که احتمال، شدت یا تاثیر بالقوه یک خطر از حد قابل قبول فراتر رود، نظارت بر ریسک‌ها امکان اقدام سریع را فراهم می‌آورد.

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است.-03

چرا داشتن استراتژی مدیریت ریسک مهم است؟

ریسک‌های پروژه و عملیات برای اکثر مشاغل چیزی غیرمعمول نیست. اما داشتن فرایندها و استراتژی مدیریت ریسک در شناسایی نقاط قوت، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها امری ضروری است. مدیریت اثربخش خطرات و ریسک‌ها مزایای بسیاری دارد. نمونه‌هایی از این مزایا را ذکر می‌کنیم.

1. اثربخشی عملیاتی و تداوم یک کسب و کار

مهم نیست که کسب و کار شما تا چه اندازه آماده است، خطرات عملیاتی می‌تواند در لحظه ظاهر شود و از منابعی که درگذشته از آنها آگاهی نداشته اید. خطرات قادر است به شکل تهدید جدید امنیت سایبری، تأمین کننده یا ارائه دهنده خدماتی باشد که دیگر قادر به خدمات رسانی به شرکت شما نیستند یا خرابی تجهیزات. با وجود تمام این مشکلات احتمالی که دارای تأثیر هستند، داشتن یک استراتژی مدیریت ریسک مشخصی که به شما امکان می‌دهد از کنترل‌های داخلی برای پیشگیری از تقلب مطمئن گردید.

2. محفاظت از دارایی‌های سازمان

صرف نظر از تجهیزات فیزیکی، منابع یا اطلاعات، محافظت از دارایی های شرکت شما امری ضروری است. این امر ایجاد یک استراتژی جامع و قابل اجرا برای مدیریت ریسک را از دیدگاه بیمه تجاری ضروری می‌سازد.

3. میزان رضایت و وفاداری مشتری

آرم تجاری، نام تجاری، حضور دیجیتالی و شهرت شرکت شما نیز یک دارایی محسوب می‌شود. مشتریان شما از دیدن و تعامل روزانه با آنها مطمئن می‌شوند. وقتی کسب و کار شما یک استراتژی مدیریت ریسک دقیق و توسعه یافته داشته باشد و بر اساس آن عمل کند، مشتریان شما می توانند احساس امنیت و اطمینان را در مورد شما داشته باشند. همچنین این اطمینان را می دهد که مشتریان می‌توانند به توانایی شما در آنجا بودن و ارائه محصولات و خدماتی که متعهد شده اید ایمان داشته باشند. در نتیجه باعث می‌شود میزان رضایت و وفاداری مشترییان شما بالاتر رود.

4. تحقق منافع و رسیئن به اهداف مورد نظر

بخش مهمی از پایان به موقع پروژه‌ها و دستیابی به اهداف مورد نظر به نحوه مدیریت موثر ریسک وابسته است. شناسایی، ارزیابی و استراتژی مدیریت ریسک آسیب پذیری‌ها را سریعتر مشخص می‌کند. وجد استراتژی موثر به شرکت شما اجازه می‌دهد پروژه‌ها و فعالیت‌هایی را که به سادگی بازگشت سرمایه ندارند، حذف کند. این امر شانس رسیدن به پروژه مورد انتظار و عملکرد تجاری موثر و به دست آوردن مزایای پیش بینی شده را افزایش می‌دهد.

5. بالا بردن میزان سودآوری

برآیند نهایی برای اکثر مشاغل میزان سودآوری است. اغالبا زمانی که چیزی شبیه به نقض اتفاق می‌افتد، تأثیر مالی قابل توجهی وجود دارد. مدیریت خطرات بازار، اعتبار، عملکرد، اعتبار و سایر خطرات برای سالم ماندن خطوط پایانی شرکت شما امری بسیار حیاتی است.

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است.-04

چه کسی مسئول تدوین استراتژی مدیریت ریسک است؟

مشخص نمودن این که چه کسی بهترین فرد یا عملکرد مدیریت ریسک چیست؟ برای شناسایی، ارزیابی و توسعه استراتژی مدیریت ریسک است همیشه مشخص نیست. بستگی به دامنه، ماهیت، ساختار شرکت، پیچیدگی، در دسترس بودن منابع و قابلیت‌های گروه دارد. به این سوال می‌رسیم چه کسی مسئول تدوین استراتژی مدیریت ریسک است؟ ممکن است مسئولیت یک عضو کمیته مدیریت ریسک چیست؟ مدیریت ریسک ، یک عضو تیم حسابرسی، یک مدیر پروژه، یک متخصص ریسک باشد. هنگام تصمیم گیری برای جهت گیری، موارد دیگری نیز هست که باید به ان توجه شود:

 • محرکها و مزیت‌های توسعه استراتژی مدیریت ریسک
 • فرآیند پایان، از شروع تا تکمیل پروژه.
 • احزاب دیگری که قادرند بینش و ارزش بیشتری به وجود آورند.
 • چگونگی و امکان تدوین استراتژی مدیریت ریسک
 • نرم افزارها و ابزارهای مدیریت ریسک
 • انجام بررسی رسمی یافته‌ها.
 • زمان بندی برای ارائه یافته‌ها.

استراتژی‌ها و فرایندهای مدیریت ریسک

تمامی پلن‌های استراتژی مدیریت ریسک مراحل مشابهی را دنبال می‌کنند که برای تشکیل فرایند کلی مدیریت ریسکبا هم ادغام شده اند.

زمینه را فراهم آورید. شرایطی را که بقیه مراحل طی می شود ایجاد کنید. معیارهایی که برای ارزیابی ریسک استفاده می‌شود ایجاد و ساختار تجزیه و تحلیل تشریح شود.

شناسایی خطر. سازمان خطرات احتمالی را که ممکن است بر روند یا پروژه خاص شرکت اثرگذاری منفی داشته باشد، شناسایی و تعریف می‌کند.

تحلیل ریسک. هنگامی که انواع خاصی از ریسک مشخص شد، سازمان احتمال وقوع آنها و نتایجی که به همراه دارد را مشخص می‌کند. هدف اصلی آنالیز ریسک درک بیشتر هر مورد از ریسک و میزان تاثیرگذاری آن بر پروژه‌ها و مقاصد سازمان است.

ارزیابی ریسک. سپس ریسک پس از تعیین احتمال کلی وقوع ریسک همراه با پیامد کلی آن، بیشتر ارزیابی می‌شود. سپس سازمان قادر است در مورد اینکه آیا این ریسک قابل قبول است یا خیر تصمیم بگیرد.

کاهش ریسک. در طی این مرحله، شرکت‌ها بالاترین ریسک‌های خود را ارزیابی می‌کنند. در ادامه طرحی را برای کاهش آنها با استفاده از کنترل‌های خطر خاص تهیه می‌کنند.

نظارت مدیریت ریسک چیست؟ بر ریسک. قسمتی از راهبرد کاهش شامل ردگیری خطرات و پلن عمومی برای نظارت و ردیابی مداوم خطرات جدید و موجود است. فرایند کلی مدیریت ریسک نیز بایستی آپدیت شوند.

ارتباط و مشورت کنید. کسانی که سهم دار هستند چه افراد داخلی و چه خارجی باید در هر مرحله به گونه ای مناسب از راهبرد مدیریت ریسک در ارتباط و مشورت وارد شوند.

راهبردهای مدیریت ریسک باید به سوالات زیر پاسخ دهد:

چه چیزی می تواند اشتباه باشد؟ هم محل کار را به طور کلی و هم کار فردی را در نظر بگیرید.

چگونه این ریسک‌ها و مشکلات بر سازمان تأثیر می‌گذارد؟ احتمال وقوع و تأثیر زیاد یا کوچک آن را در نظر بگیرید.

چه استراتژی برای آن می‌توان در نظر داشت؟

برای ممانعت از اتفاق افتادن ضرر چه فعالیت‌هایی نیاز است؟

اگر ضرری اتفاق بیافتد، چه کاری می‌توان انجام داد؟

در عصر حاضر داشتن تفکر قوی در استراتژی مدیریت ریسک در محیط ریسک پویای امروزی بیش از هر زمان دیگری مورد اهمیت است.-01

سخن پایانی

نتیجه گیری فرایند تجزیه و تحلیل ریسک با شناسایی خطرات مورد نیاز مدیریت، به عملکرد موثر و کارآمد سازمان کمک می‌کند. آنها نیاز به اولویت اقدامات کنترل ریسک از نظر پتانسیل خود به نفع سازمان دارند.

استراتژی مدیریت ریسک یک رویکرد ساختارمند و منسجم برای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک ارائه می‌دهد. این فرآیند برای به روزرسانی منظم و بازبینی ارزیابی بر اساس پیشرفت‌ها یا اقدامات جدید انجام شده است.

مدیریت گروه مشاوره سیدی با کمک جمعی از متخصصین عرصه مدیریت و بازار با تحلیل شرایط روز بازار ایران و همراهی با متولیان اصناف در گرایش‌های مختلف. مفتخر به کسب دستاوردی نو و اثربخش در زمینه‌های مدیریت، برنامه ریزی چرخه فعالیت، تحقیقات بازار و فروش یکپارچه جهت ارتقاء کسب و کار گردیده است.

هدف از خدمات این گروه مشاوره، کمک به چرخه های اقتصاد صنایع کوچک و متوسط میباشد!

گروه مشاوره سیدی سابقه همکاری با واحدهای خدماتی و صنعتی متفاوتی را در رزومه فعالیتی و پژوهشی خود دارد. آنچه در گروه مشاوره سیدی انجام می شود، خلق، پرورش، ظهور وعملیاتی سازی ایده، ایجاد کسب و کار، رشد کسب و کار تا مرحله شکوفایی می‌‌باشد .

بکارگیری مدیریت ریسک در جهت بهبود عملکرد اجرای پروژه های سدسازی

سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله بکارگیری مدیریت ریسک در جهت بهبود عملکرد اجرای پروژه های سدسازی

چکیده مقاله :

در زمان انجام مطالعات و مرحله اجرای پروژه ها سدسازی بعضی ازتصمیم گیری های فنی در شرایط عدم قطعیت صورت می پذیرد در شرایط عدم اطمینان پیش بینی آینده در نظر گرفتن احتمالات وقوع و برنامه ریزی جهت پاسخ به آنها در بهبود فرآیند تصممی گیری موثر می باشد و همچنین مدیریت ریسک یک فرایند نظام مند از شناسایی تحلیل و پاسخ به ریسکهای پروژه های عمرانی است و از آنجایی که یکی از مهمترین فعالیتهای توسعه ای در هر کشور اجرای پروژه های عمرانی است و بار اقتصادی اینگونه پروژه های عظیم و پیچیده در بردارنده ی شاخصه های ریسک متعددی می باشد فلذا اجرای موفقیت آمیز چنین پروژه های به مدیریت اثربخش شاخص ریسک کلیدی بستگی دارد رد این میان به مطالعه موردی پروژه سدسازی پرداخته شده است و با توجه به این که پروژه های سدسازی نسبت به سایر پروژ] های هم مستلزم مخارج زیاد و شرایط مکانی پیچیده بوده و هم به دلیل ماهیت ابعاد و دارا بودن ساختار فنی و محیطی پویا دارای ریسک های متعددی می باشند که با شناسایی و تحلیل آنها و باانجام برنامهر یزی و شناخت عدم قعطیتها به صورت ساختار یافته، می توان برای انواع ریسکها پاسخی مناسب را ااتخاذ و امکان دستیابی به پروژه را به موفقیت مدیریت ریسک چیست؟ افزاش داد. غفلت از شناسایی عدم قطعیتهای که منجر به ایجاد ریسک می شوند و نیز عدم شناسایی ریسکهای دارای اهمیت بالا می تواند بر اهداف پروژه های سدسازی تاثیرات منفی داشته باشد در این مقاله به منظور ارزیابی ریسکهای موث ردر اجرای پروژه های سدسازی ا زدیدگاه فعالان این حوزه، پرسشنامه تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت و با توجه به برسی مهمترین ریسکهای مرتبط بااجرای پروژه های سدسازی در ادبیات فنی در 9 قالب کلی دسته بندی شدند و سپس از استخراج داده های پرسشنامه ای ابتداآمار و اطلاعات ساماندهی به صورت کدبندی به نرم افزار اماری SPSS و Pert Master داده شده است این داده ها خلاصه سازی شدند و پس از تعریف متغیرها و تفکیک داده ای مربوط به هر متغیر، محاسبات آماری لازم بر روی آنان ها انجام و در انتها نتایج نهایی در قالب یافته های وصیفی و استنباطی استخراج گردید. و استافده از تکنیکهای مدیریت ریسک در فرانید اجرایی این باعث کاهش خسارات و ضررهای احتمالی می گردد و به موفقیت هرچه بیشتر پروژه های سدسازی کمک می کنند و همچنین استفاده از مدیریت ریسک در نظام کردن تصمیم گیری های فنی در شرایط عدم اطمینان موثر بوده و مدیریت را در رسیدن به نتایج بهتری رهنمون می سازد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا UPUE03_317 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

محمودآبادی، رضا و مومنی رق آبادی، مهدی،1395،بکارگیری مدیریت ریسک در جهت بهبود عملکرد اجرای پروژه های سدسازی،سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری،تهران،https://civilica.com/doc/537733


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، محمودآبادی، رضا؛ مهدی مومنی رق آبادی )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، محمودآبادی؛ مومنی رق آبادی )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله :

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

 • []]مامی، پرویز1390. ارزیابی ریسک پروژه‌های سدسازی در مراحل مختلف ساخت .
 • رجبی هشتجین، مهدی1387. بررسی عوامل موثر بر افزایش هزینه و .
 • ریاحی، امیدرضا1387. بررسی مدیریت کیفیت پروژه‌های سدسازی بزرگ در دست .
 • سهیل 1387. برآورد هزینه پروژه‌های راهسازی بر اساس رویکرد مدیریت .
 • ‌آصیادی، احمدرضا1390. ارزیابی و رتبه‌بندی ریسک در پروژه‌های تونل سازی .
 • فتح الله زاده، سینا، مهدی زاده، رسول 1392. بررسی ریسک .
 • نیاکان، لیلی1393. مدیریت ریسک چیست. ماهنامه خبری- آموزشی تازه های .
 • ناظران، علی 1390. بسط فرآیندریسک برای اداره فرصت‌ها. ماهنامه تدبیر. .
 • وفاییان، فرهاد1386. طراحی مدل ارزیابی ریسک با کمک مدل های .

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

آشنایی با مدیریت ریسک

در لغت نامه انگلیسی آکسفورد, ریسک به معنی "خطر, یک شانس نتیجه بد, نمایش بد شانسی, رویداد بد" است. عواملی که وارد یک موضوع می شوند, حادثه ها, تصمیم ها و نتایج و شک و تردید ها هستند.

ریسک چیست؟ هر حادثه یا فعالیتی که ممکن است در خلاف توانایی سازمان دهی برای دست یافتن به هدف و اجرای استراتژی ها پیش رود را ریسک می گویند. یا به طور معادل "درست نمایی قابل تعیین زیان"

ریسک به عنوان احتمال شکست بیش از چهار قرن است که به کار برده می شود. احتمال شکست به عنوان مقدار کمی ریسک مورد بررسی قرار می گیرد. اگر p احتمال موفقیت در کاری باشد آنگاه ریسک برابر 1-p و ناسازگاری (1-p)/p است.

یقینا همین تفکر جاری است که پروژه های عظیم صنعت نفت دارای پیچیدگی ها و عدم قطعیت های بسیاری هستند و بنابراین ریسک های این پروژه نیز می توانند گستردگی بسیاری داشته باشند. مقوله ریسک و لزوم توجه به مدیریت آن در پروژه های صنعت نفت و گاز از اهمیت فوق العاده برخوردار است. تحلیل های اقتصادی هر پروژه به طور اجتناب ناپذیری بر اساس اتفاقات محتمل آینده صورت می گیرد.

مدیریت ریسک, فرایندی شامل دو فاز اصلی است: تخمین ریسک که شامل شناسایی, تحلیل و اولویت بندی است و کنترل ریسک که مراحل برنامه ریزی مدیریت ریسک, برنامه ریزی, نظارت ریسک و اقدامات اصلاحی را شامل می شود.

مدیریت ریسک دارای 7 فاز اصلی می باشد:

شناسایی عوامل ریسک

تخمین احتمال رخداد ریسک و میزان تاثیر آن

ارائه راهکارهایی جهت تعدیل ریسک های شناسایی شده

نظارت بر عوامل ریسک

ارائه یک طرح احتمالی

احیای سازمان بعد از بحران

ریسک و عدم اطمینان مفاهیم مکمل هم هستند. ریسک به موقعیت هایی اشاره میکند که در یک پروژه امکان بروز پیامدهای مختلفی وجود دارد ولی احتمال رخ دادن هر پیامد شناخته شده یا قابل تخمین است. در مقابل, عدم اطمینان به شرایطی اطلاق می شود که این احتمالات شناخته شده یا قابل تخمین نیستند.

ریسک امکان تحمل یک ضرر است. مدیریت ریسک, یک پروسه مستمر رو به رشد است که باید در کلیه برنامه ها و استراتژی های سازمان و نحوه اجرای آن ها مورد توجه قرار گیرد. هدف مدیریت ریسک, اتخاذ تصمیماتی است که بتواند بهترین تعادل را ما بین منافع احتمالی و ریسک های ممکن, ایجاد نماید. تصمیم گیری در شرایط نااطمینان و ارزیابی یک پروژه سرمایه گذاری نیازمند بررسی متغیرهای ورودی مختلفی است.

نگرش مدیریت به ریسک, از روی میل به تغییر و تفسیر ریسک است, زیرا ما در طلب بازدهی هستیم و این بدون ریسک, حاصل نمی شود در حقیقت مدیریت ریسک می تواند به عنوان یک هسته شایسته در یک کمپانی مالی, بیمه یا بانک دیده شود.

 • تفاوت DBA و PHD - بخش اول
 • تفاوت DBA و PHD - بخش دوم
 • ۲۰ برگزارکننده برتر دوره DBA در جهان
 • مدرسه کسب و کار چیست؟
 • دلایل کسب گواهی DBA
 • سیستم مدیریت یادگیری چیست؟
 • جدول مقایسه DBA اجرایی و PHD در مدیریت کسب و کار
 • فریم ورک Cherry
 • ویژگی های برجسته سازمان های پیش‌رو
 • تفاوت‌های عمده استراتژی و تاکتیک
 • مدیر زهرآگین
 • آیا رهبر با مدیر تفاوت دارد؟
 • 5 ریسک بزرگ پیش روی شرکت های نفت و گاز
 • انتشار کتاب جدید موسسه در حوزه بلاکچین و رمزارزها
 • چاپ مقاله استاد پژوهشگر موسسه انرژی در ارائه مدل جدید توزیع آماری
 • اینترنت اشیا IOT از ایده تا واقعیت
 • آشنایی با مدیریت ریسک
 • مدیریت ریسک در بازارهای کالا به ویژه در بازار نفت
 • ویژگی های پروژه های نفت و گاز
 • رژیم های مالی در صنعت نفت
 • قراردادهای بالادستی نفت و گاز ایران
 • ابزارهای رژیم مالی و کاربرد آن در قراردادهای نفتی
 • یادگیری عمیق و پیاده سازی ان در صنعت بانکداری
 • آیا ارتباطی بین قیمت نفت و ورود توریسم وجود دارد؟
 • داده های عظیم و علوم محاسباتی

موسسه پژوهش در مدیریت و برنامه ریزی انرژی دانشگاه تهران
تهران – خیابان انقلاب – خیابان قدس – نبش خیابان بزرگمهر – پلاک ۹
فکس: ۶۶۴۶۱۶۸۰ تلفن تماس: ۶۶۹۸۰۸۳۰ و ۶۶۴۶۱۹۹۰

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا